Spolupracujem s kolegami, ktorých si vážim po stránke pracovnej aj osobnej. Sú môjmu srdcu blízkí, mám ich rada a vládne medzi nami vzájomný rešpekt. Okrem toho, že sme terapeuti, má každý z nás aj nejakú pridanú profesnú hodnotu, ktorá našu prácu obohacuje. Verím, že týmto spoločne vytvárame to najlepšie pole pre svojich klientov, ktorí v tejto dobe, viac ako inokedy, majú záujem starať sa o seba a svoju dušu.

 

Prof. PhDr. Peter Weiss, Ph.D., DSc.


Je psychológom – sexuológom, klinickým psychológom a psychoterapeutom, ktorý žije a pôsobí v Prahe. Patrí medzi odborníkov často kontaktovaných masmédiami. Zaoberá sa sexuálnymi dysfunkciami, deviáciami a transsexualitou.

V r. 1978 vyštudoval psychológiu na FF Univerzite Karlovej v Prahe, kde získal v r.1980 i doktorát. Na FF Univerzity Palackého v Olomouci získal v r. 1999 titul Ph.D. a následne sa stal aj docentom (r. 2000) a profesorom klinickej psychológie (r 2003). V r. 2014 mu bol Akadémiou vied ČR udelený titul DSc. K sexuológii sa podľa vlastných slov dostal náhodou.

Pracoval na sexuologických oddeleniach psychiatrických liečební v Horních Beřkovicích a Praze-Bohnicích. Pracuje ako klinický psychológ v Sexuologickom ústave Všeobecnej fakultnej nemocnice a 1. lékařské fakulty UK a od r. 2001 prednáša sexuálnu psychológiu na FF UK. Je tiež vedeckým sekretárom Českej sexuologickej spoločnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Pôsobí ako súdný znalec v odvetví psychiatrie, špecializácia klinická psychológia a sexuológia. Je autorom veľkého množstva odborných aj populárnych publikácií.

 

Mgr. Jana Papcunová

Magisterka psychológie, štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity ukončila v roku 2004.  Dva roky (2005-2007) pracovala v Bostone, USA  v projekte “Traumatické poškodenia mozgu u detí a adolescentov“ využívajúc princípy DBT (Dialectical Behavior Therapy). Popri práci sa venovala štúdiu na Lesley University, Cambridge, kde absolvovala kurzy "Tanečná a pohybová terapia  pre deti" a "Výučba jazyka pomocou kreatívneho umenia".

V rokoch 2007-2013 pôsobila v Belfaste, Severnom Írsku, kde pracovala v terapeutickej komunite zameriavajúcej sa na poskytovanie starostlivosti primárne pre ľudí s dlhodobými  emočnými problémami využívaním princípov komunity, ako sú aktívny podiel členov komunity na terapii, podpora zodpovednosti, samostatnosti, angažovanosti a sebakontroly členov skupiny, podpora interakcie medzi členmi, sociálne učenie ...

Pracovala tak s jednotlivcami ako aj so skupinami, viedla skupinu arteterapie. Aktívne sa podieľala na stretnutiach  "Community of Communities"; komunikácia s inými terapeutickými komunitami v rámci Veľkej Británie a Severného Írska. Úspešne ukončila portfólio z teórií - "psychoanalytické teórie a terapeutické komunity, individuálna a skupinová terapia....“ čerpajúc z diel Davida Kennarda, Melanie Klein, Wilfred Bion a Irving Yalom.

 

Mgr. Kateřina Mladá

Vystudovala Adiktologii na 1. LF UK v Praze. Pracuje jako adiktolog a socioterapeut v Denním stacionáři o.s. Sananim a působí na Psychosomatické klinice, kde vede skupiny nácviku asertivního chování.
Ukončila výcvik v Kognitivně-behaviorální psychoterapii (garantem prof. MUDr. Ján Praško, CSc.). V minulosti absolvovala výcvik v motivačních rozhovorech, v krizové intervenci, kurz práce s lidmi s duální diagnózou a další kurzy a semináře. 

Ve své práci se zaměřuje především na adiktologické poradenství (užívání návykových látek a problémy s ním související), poradenství v oblasti asertivity, práci s motivací, terapii fobií, úzkostí a jiné.

 

Mgr. Hana Brachová

Vystudovala psychologii na FFUP v Olomouci. Absolvovala pětiletý výcvik v systemické terapii, tříletý výcvik shiatsu (masáže vycházející z tradiční čínské medicíny) a prošla řadou dalších prožitkových seminářů a kurzů (kraniosakrální techniky, Shin-Tai, Aqua-healing, Mohendžodáro, PBS).

Ve své praxi se zaměřuje na práci s tělem jako celkem. Přes deset let se věnuje práci se skupinami lidí a vedením seminářů. 

 

Mgr. Jan Hovorka

 „Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá.“

Vzděláním psycholog a fyzioterapeut. Pracuje v soukromé terapeutické praxi, specializuje se na oblast rodinné terapie.

Vedl a spoluvedl skupiny:

- závislých osob a jejich rodičů v Denním stacionáři Sananim

- mladých delikventů ve Vazební věznici v Praze – Pankrác

- dětí ohrožených domácím násilím v o.s. Rosa

Absolvoval výcvik v rodinné terapii, kde dále působí jako lektor a vedoucí výcvikové skupiny, dlouhodobější i krátkodobé kurzy v dramaterapii, hypnotických technikách, emoční inteligenci. Studoval tradiční čínskou medicínu, reflexní terapii a fytoterapii.

Rád se vydává do neznámých míst a hledá nové cesty.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Weiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Papcunova

profesný životopis

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katerina Mlada

 

 

 

 

 

 

Hana Brachova

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Hovorka